Навчально-методична робота

Навчально-методична робота у навчальному закладі здійснюється під керівництвом Методичної ради, яка була створена з метою планування та координації методичної діяльності факультету; розробки практичних рекомендацій та пропозицій щодо удосконалення навчального процесу та його методичного забезпечення. До складу Методичної ради входять завідувачі кафедр, досвідчені науково-педагогічні працівники та методисти факультету.

Методична робота здійснювалася за наступними напрямками:

  • узагальнення інноваційного педагогічного досвіду;
  • заходи модернізації навчального процесу та ефективного використання технічних засобів навчання;
  • експертиза навчально-методичної літератури;
  • аналіз робочих навчальних програм дисциплін;
  • вивчення актуальних проблем організації навчального процесу та пошук шляхів їх вирішення.

Методична робота проводиться у формі засідань ради та організації і проведення методичних семінарів для викладачів. На засіданнях ради обговорюються питання стану методичної роботи на факультеті; затверджуються річні плани роботи; розробляються напрямки оптимізації форм та методів навчання студентів вечірнього та заочного відділення; проводиться аналіз методичного забезпечення дисциплін, які викладаються науково-педагогічними працівниками - сумісниками; здійснюється планування та рекомендації для самостійної роботи студентів; та затверджуються підготовлені до друку викладачами факультету навчально-методичні видання.

Окрім цього, за сприяння та під керівництвом методичної ради проводяться методичні семінари для викладачів факультету з організації навчально-пізнавальної діяльності студентів в умовах реформування вищої освіти.  У процесі проведення семінарів найбільш досвідчені викладачі факультету діляться досвідом впровадження у навчальний процес інтерактивних методів викладання правових дисциплін, які спрямовані на імітацію традиційних проявів суспільного життя у навчальних цілях через моделювання життєвих ситуацій, вироблення у студентів уміння вироблення практичних навичок: ділові ігри, імітація судових засідань, тощо.

Все більш широке використання під час проведення занять дістають сучасні технічні засоби - мультимедійні пристрої, комп’ютери тощо. З метою вивчення та поширення передового досвіду викладання навчальних дисциплін члени методичної ради відвідують лекції та семінарські заняття, які проводяться викладачами факультету.

Важливим напрямком навчально-методичної роботи є експертиза змісту навчально-методичних матеріалів, підготовлених викладачами факультету.

Протягом 2015-2016 навчального року планується підготувати та розглянути на засіданні методичної ради зміст навчально-методичних посібників та методичних вказівок, зокрема по криміналістиці, методиці розслідування організованої злочинності, міжнародному праву та кримінології.